Fotoboeken.nl is een handelsnaam van Telstar Photo Products B.V. Telstar Photo Products B.V. hanteert, in relatie tot haar producten aangeboden op de website Fotoboeken.nl of afgeleiden daarvan, de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via Fotoboeken.nl tussen Telstar Photo Products B.V. en de klant. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via Fotoboeken.nl, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Herroepingsrecht

De producten van Fotoboeken.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien de producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant – als zijnde gepersonaliseerde maatwerkproducten – en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn. De consument kan dus niet over het herroepingsrecht beschikken.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van maximaal 5-7 werkdagen. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Prijzen en BTW

Alle (actie)prijzen zoals die worden vermeld op de website zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typefouten. Voor de digitale fotoboeken geldt het laag BTW tarief van 9% en voor overige producten is het BTW tarief 21%.

Betaling

Alle betalingen aan Fotoboeken.nl verlopen via de internkassa van MultiSafepay, daarbinnen zijn onder andere de betaalmethoden iDeal, Mastercard, VISA en Paypal beschikbaar. Tevens biedt Fotoboeken.nl conform de voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk de mogelijkheid om de betaling deels achteraf te voldoen. Om hiervan gebruik te maken, kan worden gekozen voor de betaalmethode ‘Achteraf betalen op factuur via e-mail (50% aanbetaling, 50% betaling na levering)’ zoals die beschikbaar is in het bestelproces. Eventuele extra kosten van deze betaaloptie worden weergegeven tijdens het bestelproces en zijn volledig voor rekening van de klant. Wanneer wordt gekozen voor deze betaalmethode, wordt aan de klant binnen één werkdag na bestelling een factuur en betaallink gestuurd voor het voldoen van de aanbetaling (50% van het totaal). De bestelling gaat in productie op de 1e werkdag na ontvangst van de aanbetaling. Het resterende bedrag dient te worden voldaan uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Klachten

Klachten ter zake van gebreken en de kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk, per e-mail of via de digitale klantenservice bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via deze website aangeboden software, noch voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of iedere andere vorm van schade door levering van- of gebruik van bij Fotoboeken.nl bestelde producten en diensten. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Telstar Photo Products B.V. verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en bestellingen kunnen worden ontvangen. De door de klant aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door ons met de meeste zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan. De door de klant aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ons gedurende enkele maanden bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden ze door ons gewist. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij kunnen hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Kwaliteit

Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Telstar Photo Products B.V. wijst de klant erop dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct (negatief) kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Telstar Photo Products B.V. garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleind. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan. Telstar Photo Products B.V. geeft geen garantie op geleverde eindproducten.

Vrijwaring

De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar verstrekte digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Telstar Photo Products B.V. gaat ervan uit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten bij de klant berust. De klant garandeert dat de door hem/haar aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op [intellectuele-] [eigendoms-] rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart Telstar Photo Products B.V. volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

Verboden materiaal

Indien door Telstar Photo Products B.V., onze partners, personen in onze dienst en/of in dienst van onze partners redelijkerwijs wordt vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals kinderpornografie, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld. Telstar Photo Products B.V. behoudt zich het recht voor om digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen, en / of een klant de (digitale) toegang te ontzeggen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is. Indien Telstar Photo Products B.V. besluit een klant de (digitale) toegang te ontzeggen, en/of de klant uit te sluiten van de diensten die worden aangeboden, is Telstar Photo Products B.V. geenszins aansprakelijk voor eventueel geleden verlies en/of schade.